Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
        
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อจัดประชุมโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อร้ายแรงที่มีสัตว์เป็นพาหะ (โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก)  
 

เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โดยนายทวี  เอี่ยมสมร นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ, จ.ส.อ.บัญชา แสงสุวรรณ์  ปลัดเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ นายวิรัช  พรหมพิทยาจารย์หัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมกับสถานีอนามัยตำบลบางมะฝ่อและ อสม. ตำบลบางมะฝ่อ ร่วมกันประชุมโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อร้ายแรงที่มีสัตว์เป็นพาหะ (โรคไข้เลือดออก   โรคไข้หวัดนก) ขึ้นโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  สถานีอนามัย  ชุดปฏิบัติการตำบล  ชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน  ใน วันที่ 22  พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก   โรคไข้หวัดนก ในเขตพื้นที่ตำบลบางมะฝ่อ
๒. เพื่อให้ประชาชน แกนนำชุมชน  อสม. ชุดปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน/ตำบลและองค์กรทุกภาคส่วน ในพื้นที่มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อร้ายแรง  ที่มีสัตว์เป็นพาหะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2555 เวลา 15.20 น. โดย คุณ สันทัด ยอดแก้ว

ผู้เข้าชม 516 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player